P

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Punkt rosy - lub temperatura punktu rosy jest to temperatura, w której, przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu, może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. W przypadku pary wodnej zawartej w powietrzu jest to moment (temperatura), w którym para wodna zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać....
  • Przyłącze gazowe - jest to część sieci gazowej od gazociągu zasilającego aż do zaworu głównego (łącznie z zabezpieczeniem), która służy do przyłączenia instalacji znajdującej się na terenie odbiorcy gazu....
  • Przewody powietrzno-spalinowe - służą do poboru powietrza i odprowadzenia spalin z kotła z zamkniętą komorą spalania. Zbudowane są współosiowo w ten sposób, że wewnętrzym przewodem odprowadzane są spaliny, a zewnętrznym doprowadzane powietrze do spalania. Takie rozwiązanie zmniejsza zużycie energii ponieważ powietrze do spalania jest wstępnie ogrzewane przez przepływające spaliny....
  • Przestrzeń spalinowa kotła - obejmuje komorę spalania i kanały spalinowe wymiennika ciepła od komory spalania aż do odprowadzania spalin. W wypadku kotłów z komorowymi przerywaczami ciągu będącymi integralną częścią kotła, aż do tego przerywacza.   Zobacz: przerywacz ciągu kominowego...
  • Przerywacz ciągu kominowego - jest to integralna część kotła z otwartą komorą spalania, z palnikiem atmosferycznym. Zadaniem przerywacza ciągu kominowego jest: stabilizacja ciśnienia powietrza w komorze spalania, zapobiegająca cofaniu się spalin (w przypadku zbyt małego ciągu) i zmniejszeniu sprawności paleniska (w razie za dużego ciągu) oraz takie wymieszanie spalin z powietrzem żeby zmniejszyć wilgotność spalin i niebezpieczeństwo przekroczenia punktu […]...
  • Próba szczelności - ma na celu sprawdzenie, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. Polega na napełnieniu instalacji gazowej powietrzem lub gazem obojętnym, a następnie sprawdzeniu czy nie następuje wyciek gazu, zwłaszcza na łączeniach elementów instalacji....
  • Próba ciśnieniowa - oznacza sprawdzenie szczelności przewodów instalacyjnych przez zastosowanie ciśnienia próbnego wody (w przypadku instalacji wodnej) lub powietrza (w instalacji gazowej). Przeprowadza się ją po zakończeniu montażu, przed podłączeniem armatury i urządzeń sanitarnych. Pozytywny wynik próby gwarantuje szczelność instalacji i brak kłopotów z jej późniejszą eksploatacją....
  • Prędkość spalania gazu - wyrażona w m/s, określa z jaką prędkością przesuwa się płomień względem palnej mieszaniny gazu i powietrza lub tlenu. Prędkość spalania gazu zależy od składu mieszaniny gazu palnego z powietrzem. Dla każdego gazu palnego istnieje taki skład, dla którego prędkość spalania przybiera wartość największą, zwaną maksymalną prędkością spalania....
  • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zdefiniowane zostało w Prawie Budowlanym, rozumie się przez to tytuł prawny wynikający z prawa własności (użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).  Konieczność wykazania się tytułem do nieruchomości ma na celu ochronę prawa własności oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości....
  • Pozwolenie na budowę - jest to dokument mający formę decyzji administracyjnej, zezwalający na rozpoczęcie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu (np. rozbiórka). Pozwolenie na budowę powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w dwa miesiące....
  • Pompa cyrkulacyjna - ogólnie jest to pompa służąca do zwiększania prędkości przepływu płynów w obiegu zamkniętym. W instalacjach sanitarnych pompa cyrkulacyjna wymusza obieg wody w głównym przewodzie zasilającym i przewodzie cyrkulacyjnym zasobnika CWU. Zadaniem cyrkulacji jest uzyskanie CWU o odpowiedniej temperaturze, w każdym punkcie czerpalnym w jak najkrótszym czasie....
  • Pompa ciepła - jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii. Najczęściej pod pojęciem pompy ciepła mamy na myśli urządzenie do ogrzewania pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza), ale pompa […]...
  • Pomieszczenie zagrożone wybuchem - to pomieszczenie w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. Definicja ta jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów....
  • Pomieszczenie kotła (kotłów) - to pomieszczenie nie będące kotłownią, a w którym zainstalowano kocioł (rzadko większą ilość kotłów). Pomieszczeniem takim jest np. kuchnia czy garaż. Zobacz: kotłownia...
  • Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi - pomieszczenia takie są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Są wyróżnione 3 rodzaje pomieszczeń, które nie są przeznaczone na pobyt ludzi: łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega […]...
  • Pomieszczenia na stały pobyt ludzi - odział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia na stały pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny. Zobacz: pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi, pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi...
  • Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi - podział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie. Zobacz: pomieszczenia na stały pobyt ludzi, pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi...
  • Połączenie PE/stal - jest to część instalacji gazowej pozwalająca na połączenie odcinka instalacji zewnętrznej wykonanego rury PE z instalacją wewnątrz budynku wykonaną z rur stalowych. Połączenia PE/stal są dostarczane jako gotowe elementy o odpowiedniej średnicy gotowe do montażu....
  • Płynna modulacja mocy - w przypadku kotłów jest to możliwość płynnej (nie skokowej) zmiany mocy urządzenia w zależności od zapotrzebowania na ciepło....
  • Płomyk dyżurny (świeczka) - jest to niewielki płomień, przy głównym palniku urządzenia gazowego, który służy do zapłonu palnika głównego. Płomuk dyżurny musi być zapalony cały czas, żeby urządzenie gazowe (np. piec CO) było w ciągłej gotowości do pracy....
  • Pion gazowy - jest to pionowy przewód instalacji gazowej, który doprowadza gaz na poszczególne kondygnacje (piętra) budynku....
  • Parownik - to inaczej wymiennik ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu. W pompie ciepła wiąże się to z pobraniem energii cieplnej po stronie dolnego źródła ciepła. Czym jest dolne źródło ciepła?...
  • Palnik nadmuchowy (ciśnieniowy) - to palnik z dwoma przewodami, podający paliwo oraz powietrze niezbędne do jego spalania. Zobacz: palnik atmosferyczny...
  • Palnik gazowy inżektorowy (atmosferyczny) - to palnik, w którym paliwo gazowe wypływające z dyszy inżektora do mieszalnika zasysa powietrze atmosferyczne niezbędne do spalania. Palniki takie jest stosowane w kotłach z otwartą komorą spalania. Zobacz: palnik ciśnieniowy...
  • Palnik automatyczny - jest to palnik wyposażony w samoczynnie działające urządzenie służące do rozruchu, zapalania, kontroli płomienia, ciśnienia paliwa i powietrza oraz sterowania i sygnalizacji....
  • Palnik - w kotłach grzewczych służy do mieszania paliwa z powietrzem (utleniaczem), w celu wytworzenia ciepła. Odpowiednią mieszankę palnik doprowadza do komory spalania kotła. Ze względu na rodzaj paliwa palniki dzielą się na gazowe, olejowe i na biomasę....

Polecamy

Najnowsze

Grzejniki elektryczne

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...