Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

pomieszczenia takie są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Są wyróżnione 3 rodzaje pomieszczeń, które nie są przeznaczone na pobyt ludzi:

  • łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
  • mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,
  • jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.

Zobacz: pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi, pomieszczenia na stały pobyt ludzi


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: