Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi

Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi

podział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.

Zobacz: pomieszczenia na stały pobyt ludzi, pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: