Świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne

to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Chodzi o energię używaną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Do przygotowania charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie jest uwzględniana energia dostarczana do celów technologicznych i produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającą z przeznaczenia i standardu budynku oraz instalacji, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (świadectwa energetycznego), lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędzania energii w budownictwie.

Informacje zawarte w świadectwie umożiwiają właścicielowi, najemcy lub użytkownikowi określenie orientacyjnego rocznego zapotrzebowania na energię, czyli obliczenie kosztów utrzymania związanych z zapotrzebowaniem na energię.
Świadectwo energetyczne sporządza się na podstawie charakterystyki energetycznej budynku, określonej w dokumentacji technicznej (dla budynku istniejącego, w przypadku jej braku wyznacza się w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej). Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię używaną do centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Stacja gazowa - (redukcyjno-pomiarowa) – zespół urządzeń realizujący co najmniej jedną...
    • Komin - jest to droga przenoszenia powietrza. W zależności od...
    • Anoda magnezowa - metoda zapobiegania korozji zbiorników na ciepłą wodę użytkową....
    • System odprowadzania spalin LAS - jest to zbiorczy system odprowadzenia spalin stosowany w...
    • Dopuszczalna emisja - zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska jest to:...