ogrzewamy.pl > Paliwa

Paliwa

Paliwa są to substancje chemiczne lub ich mieszaniny, które z udziałem powietrza stosunkowo łatwo ulegają spaleniu. Produktami spalania paliw są głównie gazy, odprowadzane do atmosfery (spaliny).

Wybór odpowiedniego paliwa do ogrzewania ma decydujące znaczenie dla kosztów eksploatacji budynku. Od tego jakie wybierzemy paliwo, będą zależały koszty ogrzewania, w najbliższym czasie jak i w niedalekiej przyszłości, oraz to czy będziemy musieli się przy nim nachodzić, czy nie.

Wybór odpowiedniego rodzaju paliwa zawsze wymagać będzie pewnego kompromisu. Najniższe koszty ogrzewania zapewniają paliwa stałe. Ale, trzeba przewidzieć odpowiednią ilość miejsca w budynku na magazyn opału i odpowiednio wcześniej zakupić paliwo. W niektórych przypadkach, użytkownik kotła na paliwo stałe będzie musiał poświecić trochę czasu na znalezienie opału odpowiedniej jakości – tutaj również każdy musi wybrać, czy kupić tańsze paliwo niskiej jakości, czy zainwestować w opał o wysokiej jakości.

Kotły na paliwo stałe, w mniejszym lub większym stopniu wymagają obsługi związanej z dokładaniem paliwa, usuwaniem popiołu, regularnym czyszczeniem kotła oraz odpowiednim ustawieniem automatyki i dostosowaniem pracy urządzenia do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło budynku.

Bezobsługowe ogrzewanie zapewniają kotły na gaz, olej opałowy, czy też energia elektryczna. Jednak, wygodne ogrzewanie może sporo kosztować i warto mieć to na uwadze wybierając odpowiednie dla nas paliwo.

 

Wykres 1. Szacunkowy koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej różnymi rodzajami paliw.

Szacunkowe koszty ogrzewania różnymi paliwami budynku o powierzchni 140 m2 można zobaczyć na wykresie poniżej.

 

Wykres 2. Szacunkowy koszt wytworzenia nowego domu jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej 140 m2.

 

Rodzaje paliw

Do ogrzewania domów jednorodzinnych jak i dużych obiektów możemy wybrać niemal każdy rodzaj paliwa. Różnią się sposobem wytwarzania, własnościami i mają odpowiednie wymagania.

Paliwa możemy podzielić na stałe, ciekłe i gazowe, naturalne i sztuczne, nisko i wysokokaloryczne.

Biomasa. Są to stałe lub ciekłe substancje, które ulegają biodegradacji. Pochodzą z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego te produkty.
Do celów grzewczych biomasa wykorzystywana jest najczęściej w postaci drewna i jego odpadów: drewno w kawałkach, wióry, zrębki, trociny, pelety. Uzyskiwane również z roślin energetycznych, np. wierzby energetycznej.
Do ogrzewania budynku można również wykorzystać biomasę pochodzącą z produkcji rolnej, jak np. słoma, ziarna zbóż, kukurydza.

Węgiel. Węgiel kamienny czy węgiel brunatny sprzedawany jest w różnej postaci, o różnej granulacji (wielkości ziaren) i w różnej klasie. A klasa węgla zależy od jego wartości opałowej i zawartości popiołu.

Gaz ziemny. Pochodzi ze złóż naturalnych, a jego głównym składnikiem jest metan. Bez zapachu i nietrujący – dlatego, jest nawaniany aby nadać mu specyficzny zapach wyczuwalny w przypadku wystąpienia nieszczelności instalacji gazowej, a w konsekwencji zwiększa się bezpieczeństwo jego użytkowania.

Gaz płynny. Jest mieszaniną węglowodorów składającą się głównie z propanu i butanu. Otrzymuje się go z gazu ziemnego mokrego i gazów rafineryjnych. Mieszaniny te pod ciśnieniem par własnych stają się cieczami.

Olej opałowy. Do ogrzewania domów stosowany jest tzw. olej opałowy lekki. Aby odróżnić olej opałowy od napędowego barwi się go na czerwono.

Bioolej. Uzyskiwany głównie z nasion rzepaku. Po chemicznej przeróbce jego
właściwości są podobne do oleju opałowego. Nowoczesne kotły olejowe mogą być zasilane
mieszanką standardowego oleju opałowego i biooleju, którego udział wynosi ok. 10%. Chociaż można spotkać również palniki przystosowane do spalania samego biooloeju.

Biogaz. Powstaje podczas rozkładu substancji organicznych w warunkach beztlenowych. Do produkcji
biogazu można wykorzystać, np.: odpady zielone z pielęgnacji otoczenia, kiszonkę z roślin, gnojowicę.

Obecnie biogaz wykorzystywany jest najczęściej lokalnie, do skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła. Zasila tzw. agregaty kogeneracyjne, które dostarczają ciepło i prąd, np. dla
osiedli, zakładów przemysłowych. Biogaz zasila silnik spalinowy agregatu, który napędza generator.
Wyprodukowany prąd zużywany jest na potrzeby własne lub oddawany do sieci energetycznej.
Ciepło odpadowe, z chłodzenia agregatu, wykorzystywane jest do ogrzewania budynków.

Biogaz może być również dodawany do gazu ziemnego i transportowany na duże odległości z
wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury. Tak wiec, może być spalany w domowych kotłach w
bliższej lub dalszej okolicy.

 

Wartość opałowa paliwa.

Podstawowym parametrem każdego paliwa jest jego wartość opałowa. Odpowiada ilości ciepła uzyskanego ze spalenia jednostki paliwa (np. 1 m3 gazu), gdy woda zawarta w spalinach występuje w postaci pary.

Ciepło spalania określa ilość ciepła uzyskanego z zupełnego spalania jednostki paliwa, przy czym powstała podczas spalania para wodna ulegnie kondensacji i odda swoje ciepło parowania.

Wartości opałowe wybranych paliw:

Paliwo Minimalne wartości opałowe MJ/kg lub MJ/m3
Torf 13,8
Drewno 14,6
Granulat drewniany 17,5
Brykiety węgla brunatnego 19,25
Antracyt 28,9
Węgiel kamienny 30,1
Gaz ziemny wysokometanowy typ E (GZ-50) 31,0
Olej opałowy lekki 42,8
Propan 46,1
Propan-butan 46,0


Biomasa

Biomasa

Biomasa jest odnawialnym i tanim sposobem pozyskania ciepła do ogrzewania domów jednorodzinnych jak i dużych obiektów. Biomasa jest materią organiczną pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, bardzo zróżnicowana pod względem stanu skupienia, formy jak i składu chemicznego. Nie zawsze nadaje się do bezpośredniego wykorzystania do ogrzewania. Dlatego jest przetwarzana do postaci np. biopaliwa. Wadą biomasy jest jej […]

Czytaj dalej

Drewno kominkowe

Drewno jest jednym z najtańszych w eksploatacji sposobem ogrzewania domów. Spalane w kominku, może być dodatkowym źródłem ciepła wspomagającym, np. kocioł gazowy czy olejowy, lub stanowić podstawowy system ogrzewania budynku i wody użytkowej.  Jeśli zależy nam na efektywnym ogrzewaniu kominkiem: z płaszczem wodnym, rozprowadzeniem powietrza (DGP), a nawet zwykłym wkładem kominkowym, powinniśmy zaopatrzyć się w […]

Czytaj dalej

Drewno opałowe

Drewno jest produktem naturalnym, przyjaznym dla środowiska i łatwodostępnym. Zapewnia jedne z najniższych kosztów ogrzewania i nie zanieczyszcza atmosfery. Jest jedynym paliwem, które posiada zerowy bilans dwutlenku węgla (CO2), tzn. ilość emitowanego w spalinach dwutlenku węgla jest zbliżona do ilości tego gazu pochłoniętego przez roślinę w czasie jej wzrostu.   Ceny drewna opałowego Orientacyjne ceny […]

Czytaj dalej

Ekogroszek

Ekogroszek

Ekogroszek jest granulatem z wysokokalorycznego węgla kamiennego, o bardzo dobrych własnościach energetycznych. Wykorzystywany w kotłach retortowych, gazie paliwo podawane jest automatycznie do kotła z zasobnika lub pomieszczenia magazynu opału. Dzięki temu obsługa kotłów retortowych, związana z uzupełnianiem paliwa, w mniejszym stopniu angażuje użytkownika.   Ekogroszek cena – Ceny ekogroszku 2012 Przybliżona cena detaliczna ekogroszku w […]

Czytaj dalej

Gaz płynny

Gaz płynny, popularnie zwany LPG (ang. liquefied petroleum gas), jest bezbarwny i nierozpuszczalny w wodzie. Dostępny jako propan, butan oraz jako mieszanina: propan-butan.   Cena gazu płynnego LPG Cena gazu płynnego LPG jest uzależniona od wielu czynników, również makroekonomicznych.  A mieć szacunkowe spojrzenie na cennik gazu płynnego LPG należy na bieżąco sprawdzać jego aktualną cenę. Aktualne ceny […]

Czytaj dalej

Gaz ziemny

Gaz ziemny wydobywany jest ze złóż naturalnych, ze skorupy ziemskiej. Złoża gazowe powstały przed wieloma milionami lat z prostych organizmów, które pod warstwami osadu, pod wpływem bardzo dużych ciśnień i temperatury, uległy przekształceniu. Złoża gazu usytuowane są często razem z ropą naftową. Gaz ziemny może również występować w złożach czysto gazowych, stanowiących naturalne zbiorniki gazu. […]

Czytaj dalej

Olej opałowy

Olej opałowy

Olej opałowy jest produktem rafinacji ropy naftowej. Do celów grzewczych, w domach jednorodzinnych jak i większych obiektach, znajduje zastosowanie tzw. olej opałowy lekki. Oleje opałowe średnie i ciężkie stosowane są w przemyśle.   Ceny oleju opałowego Cena oleju opałowego jest uzależniona od wielu czynników, również makroekonomicznych. Z tego względu aby mieć chociażby szacunkowe spojrzenie na […]

Czytaj dalej

Pelet

Pelet (powszechnie używane: pelet, pellet, peleta, pelleta)  jest paliwem ekologicznym, czyli o zapewnionej przyszłości. Składa się z granulek w kształcie walca o długości ok. 10 do 50 mm i średnicy ok. 4 do 10 mm. Ceny palletu Średnia cena detaliczna palletu w  2012 w Polsce wynosi ok 600 – 750 zł za tonę   Produkcja peletu […]

Czytaj dalej

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny

Węgiel kopalniany, zawierający do 78% pierwiastka węgla. Wykorzystywany głównie w energetyce, poddawany także przeróbce chemicznej (wytlewaniu, zgazowaniu, uwodornianiu, ekstrakcji), m.in. na półkoks, smołę wytlewną, gazy przemysłowe, wosk montanowy.   Zgodnie z Polskimi Normami – węgiel brunatny charakteryzuję się: zawartość wilgoci całkowitej nie powinna być wyższa niż 55%, zawartość piasku w węglu brunatnym w stanie roboczym […]

Czytaj dalej

Wegiel kamienny

  Węgiel kamienny powstał przed ok. 500 mln lat, brunatny przed ok. 300 mln lat. Budulcem dla węgla były rośliny, które pod działaniem dużego ciśnienia, wysokiej temperatury i mikroorganizmów, bez udziału tlenu, doprowadziły do zwęglenia (rozkładu) materiału pierwotnego. Początkowo, pod wpływem mikroorganizmów tworzy się torf. Następnie, pod wpływem dużego ciśnienia i temperatury – węgiel brunatny, […]

Czytaj dalej