Gaz ziemny

Gaz ziemny wydobywany jest ze złóż naturalnych, ze skorupy ziemskiej. Złoża gazowe powstały przed wieloma milionami lat z prostych organizmów, które pod warstwami osadu, pod wpływem bardzo dużych ciśnień i temperatury, uległy przekształceniu. Złoża gazu usytuowane są często razem z ropą naftową. Gaz ziemny może również występować w złożach czysto gazowych, stanowiących naturalne zbiorniki gazu.

Cena gazu ziemnego 2020

Ceny gazu ziemnego są uzależnione od wielu czynników, również makroekonomicznych. Z tego względu aby odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje gaz ziemny i mieć chociażby szacunkowe spojrzenie na cennik gazu ziemnego należy na bieżąco sprawdzać jego zmiany cen.

Aktualne ceny gazu ziemnego 2020

Średnioroczna cena gazu ziemnego w Polsce w taryfie grzewczej dla gospodarstw domowych W-3 (zużywających 1201-8000 m3), wliczając opłaty przesyłowe, wynosi 2,06 zł / m3

 

Zmiana sposobu rozliczania gazu ziemnego na jednostki energii

Większość z nas zapewne przyzwyczaiła się już do rozliczania zużycia gazu ziemnego w metrach sześciennych. Trzeba jednak wiedzieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki zrezygnowano już z podawania cen paliwa dla tej wartości. Gdy zajrzymy do cennika dostawców gazu możemy zauważyć, że ceny gazu podawane są obecnie nie za m3, lecz za kWh. Skąd taka zmiana?

Decyzja o modyfikacji sposobu rozliczania gazu ziemnego była związana z faktem, iż przeliczanie ilości zużytego paliwa na kWh jest bardziej miarodajne. Kluczowym parametrem była tu tzw. wartość opałowa. Nowy system rozliczania ma być zatem korzystniejszy dla odbiorców.

Wartość opałowa, czyli ilość ciepła wydzielonego przy spalaniu jednostki objętości paliwa, w przypadku gazu ziemnego nie jest wartością stałą, jest bowiem zależna od składu chemicznego paliwa. Różne rodzaje gazu ziemnego mogą mieć zatem różne wartości opałowe (innymi słowy: jeden będzie ogrzewał dom lepiej, inny gorzej). Ogólna zasada jest jednak bardzo prosta: paliwo o wyższej jakości posiada wyższą kaloryczność, czyli z 1m3 takiego gazu otrzymamy więcej kWh energii.

Zmiany w przelicznikach energii gazowej weszły w życie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. W miejsce dotychczas stosowanych jednostek objętości (m3) powołano obowiązek sporządzania rozliczeń w jednostkach energii (kWh).

Obliczając cenę pobranego paliwa gazowego w kWh należy skorzystać ze wzoru:

ilość pobranego gazu w m3 x współczynnik konwersji = ilość pobranej energii w kWh, gdzie współczynnik konwersji to iloraz średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego i wartości 3,6

Obliczenia mogą być dość skomplikowane, ponieważ współczynnik konwersji jest wartością zmienną i ma on związek z kalorycznością paliwa gazowego. Współczynnik konwersji jest ustalany na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla danego okresu rozliczeniowego; dokładną informację na ten temat najłatwiej znaleźć na rachunkach za gaz.

Dokonując przeliczeń m3 gazu na kWh możemy skorzystać też z prostych kalkulatorów, które na swoich stronach publikują dostawcy gazu. Zgodnie z bardzo uproszczonym przelicznikiem, 1m3 gazu ziemnego odpowiada wartości 1,11kWh. Cena m3 gazu jest różna w różnych taryfach.

Gazie ziemny właściwości

Gaz ziemny jest mieszaniną metanu z innymi gazami, takimi jak: etan, propan, butan, dwutlenek węgla, azot. Skład gazów ziemnych jest bardzo różny. Przykładowo, gazy wydobywane w Niderlandach zawierają dużo azotu, a gaz wydobywany na Morzu Północnym ma więcej propanu i etanu.

Zanim gaz ziemny trafi do odbiorców poddawany jest obróbce chemicznej, w wyniku której uzyskuje się odpowiednie jego właściwości i parametry.

Właściwości gazu ziemnego dostarczanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG):

Typ gazu ziemnego E (dawniej GZ-50) Lw (dawniej GZ-41,5) Ls (dawniej GZ-35)
Rodzaj gazu ziemnego wysokometanowy zaazotowany zaazotowany
Wartość opałowa [MJ/m3] min. 31,0 min. 27,0 min. 24,0
Ciepło spalania [MJ/m3] min. 38,0 min. 32,8 min. 28,8
Metan (CH4) [%] ok. 97,8 ok. 79 ok. 71
Etan, propan, butan [%] ok. 1 ok. 1 ok. 1
Azot (N2) [%] ok. 1,0 ok. 19,5 ok. 27,0
Dwutlenek węgla (CO2) i inne składniki [%] 0,2 0,5 1,0

Jakość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorcy określają przepisy – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Polska Norma (PN-C-04753).

Koszt gazu ziemnego zależy między innymi od jego zużycia w danym miesiącu – każdy odbiorca przypisany zostaje do danej taryf, np. W-3. Im mniejsze zużycie gazu, tym większy udział w rachunku stanowią opłaty dodatkowe. Więcej o taryfach gazu i jego cenach można znaleźć na stronach PGNiG

 

Gaz ziemny zastosowanie

Rozwój nowych technologi sprawa, że zastosowanie gazu ziemnego jest ogromne. Gaz ziemny jest stosowany zarówno w przemyśle, rolnictwie, dużym i małym biznesie jak również często jest to podstawowe paliwo wykorzystywane w celach prywatnych do ogrzewania domu, mieszkania, ciepłej wody użytkowej,  czy chociażby kuchni. Gaz ziemny oprócz ogrzewania znalazł również zastosowanie do klimatyzowania pomieszczeń.

 

Zalety gazu ziemnego

  • ogrzewanie gazem ziemnym jest bezobsługowe
  • nie trzeba magazynować paliwa
  • kotły kondensacyjne zapewniają stosunkowo tanie ogrzewanie gazem
  • duża swoboda w wyborze miejsca zamontowania kotła gazowego
  • gaz ziemny jest czystym paliwem, przyjaznym dla środowiska naturalnego – nie tworzą się pyły i nie powstają odpady stałe, które trzeba utylizować
  • jest gazem nietrującym, nawaniany żeby można go było wyczuć

Wady gazu ziemnego

  • gaz ziemny nie wszędzie jest dostępny
  • konieczność podłączenia budynku do sieci gazu ziemnego, co przy dużych odległościach, koniecznością przejść pod drogami, może być kosztowne
  • skład gazu ziemnego może się zmieniać, a większość kotłów gazowych nie jest do tego przystosowana, co może powodować zwiększone zużycie paliwa
  • konieczność wykonania projektu instalacji gazowej, odbioru, przeglądów okresowych itd.

Polecamy

Najnowsze

Grzejniki wodne

Niezależnie od rodzaju, grzejniki wodne wykorzystują ciepło dostarczone do nich systemem rur przez wodę, która może być ogrzewana kotłem gazowym, olejowym, na paliwo stałe, elektrycznym czy też pompą ciepła. Odbierają ciepło od wody i przekazują do ogrzewanego pomieszczenia. Schłodzona woda trafia z powrotem do urządzenia grzewczego, które ponownie ogrzewa ją do wymaganej temperatury. Każdy grzejnik […]

Kotły na biopaliwa

Rozwój gospodarczy zwiększa konsumpcję paliw kopalnych i zużycie energii. Wpływa to na ich cenę oraz bezpośrednio na koszty energii. W ostatnich latach coraz w większym stopniu szuka się możliwości efektywnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem kotłów na biopaliwa. Biopaliwa w postaci stałej, ciekłej lub gazowej, są doskonałym paliwem, dzięki któremu można uniezależnić się […]

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe, potocznie nazywane podłogówką, jest jednym ze sposobów ogrzewania pojedynczych pomieszczeń, a nawet całego budynku. Zapewnia nie tylko wysoki komfort w ogrzewanych pomieszczeniach, ale i pozwala obniżyć koszty ogrzewania budynku. W pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi, która w ok. 70% przekazuje ciepło przez promieniowanie. Uzyskuje się tutaj niemal idealny rozkład […]